Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om PT Hemmas behandling av dina personuppgifter

PT Hemma värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund.

Vem är personuppgiftsansvarig?

ANSI Group AB, org. nr 556666-1947, (nedan PT Hemma) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är webbutiks kund är det viktigt att förstå att PT Hemma t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta PT Hemma via info@diggiwebb.se/pthemma  Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.  

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@diggiwebb.se/pthemma eller 070-867 07 13. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller delar dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss.

Vad gäller för användning av cookies?

Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer här.

Detaljerad information för alla kunder

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter. PT Hemmas Allmänna Villkor hittar du här.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår hemsida, detta inkluderar att vi behandlar dina beställningar, returer samt reklamationer. Laglig grund för denna behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Laglig grund för denna behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar. Laglig grund för denna behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller. Laglig grund för denna behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier. Laglig grund för denna behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Laglig grund för behandling: avtal samt acceptans av de allmänna villkoren. Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår sida. Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner. Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig. Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.  

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre (3) år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv (12) månader från ditt senaste köp. För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.  

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”företag” och ”sparade kreditkort” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp i webbutiken.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.